Privacybeleid

Privacybeleid van IT Topdogs

Bij IT Topdogs hebben wij uw privacy hoog in het vaandel staan. De persoonsgegevens die u vrijwillig aan IT Topdogs verstrekt worden daarom met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd. In dit privacybeleid wordt toegelicht op welke manier IT Topdogs omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat de persoonsgegevens die u via de website aan IT Topdogs verstrekt als mede de persoonsgegevens die u via een andere weg aan IT Topdogs heeft verstrekt.

In dit privacy statement wordt onder persoonsgegevens verstaan elk gegeven dat betrekking heeft op en, direct dan wel indirect, te herleiden is tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Simpel gezegd: Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Gegevensverwerking en gebruik

U kunt onze website bezoeken/raadplegen zonder dat u persoonlijke gegevens aan ons hoeft te verstrekken. Voor bepaalde functionaliteiten en diensten hebben wij wel persoonsgegevens van u nodig. Het verstrekken van persoonsgegevens in deze situaties is geheel vrijwillig. Mocht u ervoor kiezen de gewenste persoonsgegevens niet te verstrekken dan kan dit wel als gevolg hebben dat u niet optimaal gebruik kunt maken van bepaalde aangeboden functionaliteiten en diensten. Zie ook ons cookiebeleid voor meer informatie. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om u zelf in te schrijven op, en geïnformeerd te worden over, (toekomstig) openstaande opdrachten. De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn afhankelijk van de verschillende typen dienstverlening.

Bij aanmelding voor (toekomstige) vacante functies, opdrachten of projecten

Indien u zich aanmeldt voor een openstaande of in de toekomst openstaande functie dan hebben wij onder andere de volgende gegevens van u nodig: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, werkervaring, opleidingsgegevens, tarief en/of salarisgegevens.
Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw geschiktheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht of arbeidsovereenkomst en u hier actief over te informeren.

Bij inhuur en/of aangaan van een arbeidsovereenkomst

Zodra u een arbeidsverhouding aangaat met IT Topdogs of op een andere wijze door IT Topdogs wordt ingezet bij een van onze klanten (doorlening) dan hebben wij onder andere de volgende gegevens van u nodig: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN, soort identiteitsbewijs en kenmerken van het identiteitsbewijs, verblijfsvergunning (indien van toepassing), telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, werkervaring, opleidingsgegevens, tarief en/of salarisgegevens en bedrijfsgegevens.

Wij zullen daarbij ook gegevens verzamelen die nodig zijn voor de onboarding en screening bij de opdrachtgever. Dit kan zijn o.a. diploma’s, VOG en referenties. Of er een screening nodig is en welke gegevens wij hiervoor opvragen, verschilt per opdrachtgever.

Wij verwerken deze persoonsgegevens ten behoeve van een goede uitvoering van de overeengekomen dienstverlening (inhuur- dan wel arbeidsovereenkomst) en naleving van de daaraan gerelateerde wettelijke voorschriften.

Bijzondere persoonsgegevens

In basis verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke vereisten te voldoen, voor zover daar expliciet toestemming voor is gegeven, of indien dit wettelijk opgelegd wordt. Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan gegevens over ras, godsdienst/levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Verstrekken gegevens aan derden

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan derden en wij zijn daar soms zelfs wettelijk toe verplicht. Denk bij derden aan onze opdrachtgevers/klanten. Wij delen uw gegevens alleen aan deze derden ten behoeve van de met u overeengekomen doeleinden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de overheid of wetshandhavingsinstanties en toezichthouders indien de wet dit vereist.

Echter delen wij geen gegevens met derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Wij verkopen of verhuren uw gegevens dus niet aan derden.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

Als kandidaat, professional, leverancier of opdrachtgever hebt u het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de services die we u leveren). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengt, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot zeven jaar nadat u bij ons bent afgemeld als klant of leverancier (gewoonlijk bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld).

Tevens hebt u het recht om u af te melden voor het gebruik of het verzamelen door ons of door derden van bepaalde gegevens, inclusief persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens. Meer informatie kunt u navragen via ons contactformulier.

Beveiliging

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.
U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We werken er hard aan om onszelf en onze gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren. In het bijzonder:

  • We houden ons te allen tijde aan dit privacybeleid met betrekking tot alle gegevens die we van u verzamelen;
  • We beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient; We hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

Gegevens websitebezoekers

Van bezoekers aan onze websites worden algemene gegevens bijgehouden. Door het verzamelen van deze bepaalde gegevens, zoals het aantal bezoekers, opgevraagde pagina’s, etc., brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Het doel is om ons totale dienstenpakket en informatie aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Het betreft hier uitsluitend om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van andere partijen. Bent u zich ervan bewust dat de eigenaren en exploitanten van deze websites hun eigen privacy beleid hebben? IT Topdogs accepteert geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze reglementen. Wij raden u aan uzelf op de hoogte stellen van het privacybeleid van de betreffende website alvorens u persoonlijke gegevens invoert op deze websites van derde partijen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

IT Topdogs kan ten alle tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid. Het meest actuele beleid is te allen tijde te raadplegen op de website van IT Topdogs.

Deze versie is voor het laatst aangepast op maandag 7 mei 2018